När politiker tar makten över vetenskapen

Det är 60 år sedan folkmördaren Stalin dog. Det ger mig anledning att reflektera över faran med att vetenskap styrs för att uppnå bestämda politiska syften. Det mest kända historiska exemplet var den s.k. Lysenkonismen.

Den ukrainske forskaren Trofim Lysenko förfäktade i början av 1900-talet en hypotes utan vetenskaplig evidens, om att förvärvade egenskaper kunde gå i arv och att man därför kunde lära såväl växt- som djurarter att leva i en för dem främmande miljö och att denna miljöanpassning sedan skulle ärvas av nästa generation. Denna hypotes passade Stalins intentioner perfekt, när han skulle skapa den s.k. Sovjetmänniskan. Lysenkos pseudovetenskap upphöjdes således trots avsaknad av evidens, till Sovjetstatens uppfattning och ledde till att all traditionell evidensbaserad forskning kring genteknik förbjöds.

Den enorma satsning som gjordes på jordbruket baserat på Lysenkos hypotes ledde senare till historiens kanske största skörde- och miljökatastrof. Satsningen var en bidragande orsak till omfattande svält och död i Sovjetunionen och Kina. Bara Maos Det Stora Språnget orsakade att tiotals miljoner människor svalt ihjäl pga helt felslagna skördar.

En man som bekämpade den här pseudovetenskapen var Unescos förste generalsekreterare Julian Huxley. I boken Sovjet och Vetenskapen (1950) skriver han ”…att Lysenko och hans anhängare inte är vetenskapliga i ordets egentliga mening. De använder inte vedertagna vetenskapliga metoder, underkastar inte sina resultat normal vetenskaplig kritik och publicerar dem inte på ett sätt som möjliggör en vetenskaplig värdering av dem. De rör sig i en annan idévärld än vetenskapsmännen och diskuterar inte på ett vetenskapligt sätt."

Numera är namnet Lysenko synonymt med politiskt legitimerad pseudovetenskap.

Ungefär samtidigt med Lysenko matade den ryske läkaren Nikolaj Anitschkow växtätande kaniner med äggulor och kunde observera att graden av åderförfettning hos kaninerna stod i direkt proportion till mängden tillförd kolesterol. Resultatet blev att kolesterol på tvivelaktiga grunder började betraktas som en riskfaktor för åderförfettning även hos köttätande människor. Under efterkrigstiden tog den framstående amerikanska näringsfysiologen Ancel Keys upp tråden och presenterade en studie av sju länder där han påstod sig visa ett samband mellan intag av animaliskt fett och hjärt/kärlsjuklighet. Problemet var att han hade plockat ut de 7 länderna ur ett material på totalt 22 där sambanden var betydligt otydligare, alternativt saknades helt. Två allvarliga avsteg från normal vetenskaplig metodik ledde till något som på många sätt liknar Lysenkonismens pseudovetenskap.

Keys studie sammanföll med politiska ambitioner i USA att stötta det amerikanska jordbruket och samtidigt få fram riklig tillgång på billig mat som kunde mätta alla amerikaner. Hypotesen att intag av animaliskt fett var skadligt för inte bara kaniners, utan även människors hälsa passade politikerna perfekt. År 1977 kom därför Dietary Goals for the United States som framförde rekommendationen att amerikanerna skulle äta mindre fet mat och att kolesterolrik mat som flertalet animaliska produkter skulle minskas. Rekommendationerna hade utarbetats av en kommission under ledning av den tidigare presidentkandidaten George McGovern.

De amerikanska rekommendationerna kopierades över hela västvärlden, bl.a. hos svenska Livsmedelsverket. Livsmedelsindustrin nappade direkt. Minskat fett innebar en gigantisk ny marknad för processad industrimat, baserad på mycket billiga råvaror och där det naturliga innehållet av fett till stor del tagits bort. Eftersom den magra industrimaten tappade sin smak när den naturliga smakförstärkaren tagits bort, började man för smakens skull tillsätta socker och industrikemikalier (t.ex. glutamat) av olika slag. Vi fick även en enorm marknad för sötade drycker från globala företag som Coca Cola. Läkemedelsindustrin började sälja läkemedel för hundratals miljarder dollar som skulle sänka kolesterolet i blodet och dölja symptomen på de metabola sjukdomar som människor fick av kosten.

När vi idag kan summera effekterna av dessa politiskt styrda kostrekommendationer, ser vi tydligt hur den epidemi av fetma, diabetes, kärlsjuklighet, Alzheimer och cancer som vi idag kan bevittna tog fart åren direkt efter McGovern rapporten. Exempelvis så ökade antalet dödsfall i Alzheimer i USA under åren 1990 till 2010 med 500%! Vi ser liknande utveckling för en rad metabola sjukdomar. Med andra ord västvärldens egen Lysenkonism är på väg att orsaka världshistoriens största hälsokatastrof. Skillnaden mellan kommunismens vansinniga jordbrukspolitik och vår hälsopolitik är att de svalt ihjäl, medan vi äter ihjäl oss och bryter ner vår hälsa med farlig övermedicinering. Orsaken är åter pseudovetenskap som tagit sig förbi normal vetenskaplig granskning pga politisk inblandning.

Det finns idag ingen vetenskaplig evidens för att naturliga animaliska fetter är skadliga för människors hälsa och det finns ingen evidens för att kolesterol är orsaken till hjärt/kärl-sjuklighet. De studier som etablissemanget vanligtvis pekar på är dels styrda av läkemedelsindustrin, dels är de ofta resultatet av kvalificerat manipulerande med statistiska data. När det gäller behandling med statiner för att sänka kolesterolet så visar det sig att i de allra flesta undersökningar inte går att uppvisa några positiva effekter alls. Av 31 stora undersökningar som den franska professorn Philippe Even gått igenom i detalj, är det bara cirka en tiondel, som visar några positiva resultat över huvud taget när det gäller att förebygga dödliga hjärtinfarkter hos en frisk befolkning och samma sak när det gäller att förebygga nya infarkter hos de som redan är drabbade där 22 av 25 undersökningar visar negativa resultat med betydande och allvarliga biverkningar.

Allt mer tyder på att sanningen om det mättade fettet kan gå stick i stäv med rekommendationer från det medicinska etablissemanget. Av det skälet motionerade jag vid senaste huvudmannamötet med Hjärt-Lungfonden om att man borde skapa en speciell insamling (typ Rosa Bandet) för att få in medel till industrioberoende forskning rörande sambanden mellan kost och hälsa. Motionen avslogs av styrelse och forskningsnämnd med motivet att en sådan insamling skulle ”skada fondens anseende!”

Lars Bern, TeknDr och Huvudman i Hjärt-Lungfonden

Print Friendly, PDF & Email

Postad i Debatt den av .
Profilbild

Om Lars Bern

Jag har disputerat vid Chalmers och jag är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin. Jag har varit yrkesverksam som företagsledare i ett antal börsföretag. Mitt stora intresse i livet har varit naturvetenskap. Jag har skrivit ett halvdussin debattböcker och två romaner.

9 thoughts on “När politiker tar makten över vetenskapen

 1. Profilbild

  Jon Jonsson

  Bra sammanfattat Lars!

  När jag tittar på hur livsmedels- och läkemedelsindustrin fungerar kan jag känna att vår yttrandefrihet inte fungerar så som jag trodde en gång i tiden.
  De som har stora ekonomiska resurser har också mycket större resurser att styra forskningen och tolkningen av den.
  Tror dock ändå Lars att ditt och många andras opinionsarbete till slut kommer att leda till att vi får sant vetenskapliga kostråd.

 2. Profilbild

  Majoren

  Kärnfullt och allmänbildande skrivet! Rakryggat att sitta i hjärt-lungfonden och våga kritisera den egna organisationen. Styrelsen i densamma verkar dock tillämpa strutspolitik.

  1. Profilbild

   Lars Bern

   Det är nog så att fondens styrelse och forskningsnämnd är oroliga för vad Läkemedels- och Livsmedelsindustrin skall tycka. De båda tjänar ju hundratals miljarder på den nuvarande ordningen och vill givetvis inte att allmänheten skall upptäcka att man kan bli frisk av den mat som är naturlig för oss människor.
   Nu är det ju allmänheten som är tänkt att donera pengar, så varför man bryr sig om industrin kan vi bara spekulera om?

 3. Profilbild

  Kaninen lever!
  Jag kan meddela Lars Bern och övriga att Nikolal Anitschkows kanin lever!
  Den lever i högönsklig välmåga på CMR, Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research. Så här presenterar man sig där: ”Vår verksamhet länkar samman forskning om fetma, typ2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, områden där Göteborgs Universitet länge haft en ledande position.”
  Är kolesterol farligt? Under den rubriken föreläste där
  professor Olle Wiklund feb 2010.
  Det visade sig att kolesterol var farligt. För att understryka detta faktum använde sig professorn av kanintricket.
  Han visade en bild, som enligt uppgift skulle föreställa kaninartärer igenproppade med kolesterol. Vi som var pålästa kände igen bilden av Anitschkows kanin. Övriga blev nog rätt uppskrämda . Men ingen av oss visste hur normala kaninartärer skall se ut.

 4. Profilbild

  Håkan

  Eftersom jag också är chalmerist gör jag reflektionen att någon har stulit vetenskapen. Du pekar på politikerna, men också marknadsförarna.

  Kan vetenskapen någonsin stå fri, eller kommer detta att hända åter och åter igen?

 5. Profilbild

  Lars Bern

  Vetenskapen blir aldrig fri eftersom den är starkt beroende av pengar för sin existens. Pengarna styrs av politiker och företag. Vad vi behöver är politiker som inser värdet av att inte styra forskningsmedel via programorgan med politiska styrelser. Tyvärr går utvecklingen åt helt fel håll när tom de pengar som kommer från allmänheten indirekt styrs av politiker och industrier.

Kommentera