Go Therese! Svenskarna i uppror!

Kommentarerna har flödat sedan Therese inlägg här igår där hon ifrågasätter svenska läkare. Nu har Mia Lundin berörts av inlägg och alla berättelser. Mia är verksam i USA som en s.k. Certified Registered Nurse och Nurse Practitioner med specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik. Det kan närmast översättas till legitimerad sjuksköterska och barnmorska. Hon är specialiserad inom behandling av hormonella rubbningar som PMS, postpartum depression, övergångsbesvär och klimakteriebesvär. Hon har även gedigen kunskap om vilken effekt hormonella fluktuationer har på hjärnans biokemi. (Källa: Mias hemsida).

Mia föredrar att skriva på engelska så här har jag snabböversatt hennes viktiga reflektioner över den svenska sjukvården. 

Så här skriver Mia som reaktion på Therese inlägg och alla era berättelser:

............................................................

Wow! Jag läste ditt blogginlägg och som ni förstår så gjorde det mig verkligen engagerad. Tyvärr, måste jag skriva på engelska, det går så mycket snabbare för mig.

Jag har hört så många liknande historier från kvinnor i Sverige som söker hjälp för klimakteriebesvär och hormonella obalanser. Vi har liknande problem här i USA bland läkare som praktiserar den allopatiska medicinen. Men, här har vi många alternativ inklusive naturläkemedelsläkare, praktiserande sjuksköterskor och läkare som praktiserar funktionell medicin.

Patienter i USA har många möjligheter, men vi måste betala för det antingen genom att köpa privata försäkringar eller betala ur egen fick. Med de flesta försäkringar kan vi välja var vi kan gå om vi är illa behandlade av vår husläkare. Även läkarna här är under större press att behaga patienterna i rädsla för att bli stämda. Vi har en typ av försäkring som kallas HMO och den typen av försäkring innebär att du tilldelas en läkare och får en snabb kvart hos en läkare som verkar mer som en robot än mänskliga känsliga varelser. Likt Sverige.

Runt om i världen tror man att hälso-och sjukvården i Sverige är så avancerad och öppen för naturliga behandlingsmnetoder. Oj vad fel ute de är! Just när det gäller klimakteriemedicinen är Sverige, där USA var när jag började arbeta med detta för 20 år sedan.

Alla svenskar har tillgång till hälsovård utan att behöva betala direkt ur egen ficka. Sverige är i framkant när det gäller teknik och att förorda läkemedel, men verkar ha ett stort hål av kunskap när det gäller öppenhet för behandlingsmetoder som inte innehåller läkemedel från apoteket. Varför?

Jag vet att det finns läkare som verkligen bryr sig om sina patienter och arbetar hårt för att hjälpa så många patienter som möjligt. Tyvärr så är de flesta läkare läkemedelsförespråkare och hjärntvättade av läkemedelsindustrin. De är utbildade till att skriva ut läkemedel för att dölja symptomen och de har glömt vikten av att lyssna, att höra en berättelse, beröras och sedan undersöka patienten. Men främst har de glömt de mänskliga kvaliteterna i hur man visar empati och verkligen tar hand om patienten framför dem.

De flesta läkare är inte i yrket för att hela människor, utan av ekonomiska skäl. Deras löner har blivit lägre med åren så förhoppningsvis kommer rätt personer bli läkare igen, sanna ”healers”.

Ett annat stort problem är att behandlingar är "Inte beprövad erfarenher OCH Vetenskap i Sverige" tills ett läkemedelsföretag har tillbringat miljoner på att lobba för att ett läkemedel ska godkännas; muta forskarna och vrida forskningsresultatet och sedan låta de mutade läkare använda dem. Det har ingenting att göra med vad som är bäst för patienten! Det har att göra med hur mycket pengar som kan tjänas. Det är så all forskning som görs idag.

Dessutom är läkare i Sverige så undertryckta och rädda för Socialstyrelsen så att de inte vågar stå ut från mängden och tänka på egen hand. Jag känner flera läkare i Sverige som vill träna funktionell medicin som bygger på rekommendationerna i min bok Kaos i kvinnohjärnan, men de vågar inte av rädsla för ett besök från Socialstyrelsen. Se vad som hände med Scandlab. Det sätt media och Socialstyrelsen behandlat dem kan lätt klassificeras som häxjakt.

Att få läkare att förändra sitt sätt att praktisera medicin är en nästan omöjlig uppgift. Istället tror jag att vi måste upplysa konsumenterna, patienten om hur man kräver ett svar, inte ta ohyfsade och okänsliga kommentarer och anmärkningar och stå upp för sig själva att inse att den okänslige läkaren framför sig är inte Gud.

Vi, ”baby boomers” kommer att göra detta. Vi sluter upp tillsammans, vi kräver saker och vi står inte ut med övergrepp. Vi kommer att ta med forskningsrapporter till doktorn, berätta för honom/ henne att det här är vad jag behöver och det är min rätt att få det. Vi kommer att ta med en kopia av "patientsäkerhetslagen" och läsa den för läkaren.

Min roll i detta är att utbilda alternativ sjukvårdspersonal i Sverige. Det finns en hel del som dietister, kostrådgivare och naturläkemedelläkare, akupunktörer, NLP-utövare och andra healers kan göra. De kan ge råd och stöd, rekommendera en hälsosam livsstil med bra matvanor. De kan rekommendera salivtester för hormoner och urinprov för neurotransmittorer, och de kan rekommendera kosttillskott för att balansera hjärnans kemi och det allmänna välbefinnandet. De kan inte skriva ut  ”bioidentical hormoner”, men de kan testa nivåerna och avgöra vilka hormon patienten behöver och skicka denne vidare till sin läkare och då veta vad den ska be om. Jag kommer att lära dem allt detta.

De flesta alternativa utövare är sanna helare och sökte sig till yrket eftersom de bryr sig om sina kunders välmående. De har kunskapen, de vet hur man ska lyssna med empati, de vet hur man ger hopp och de vet hur man blir en vårdande människa.

ORIGINALTEXTEN:

Wow! I read your blog and as you can see it really got me going. Sorry, have to do this in English, so much faster for me.

I have heard so many similar stories from women in Sweden seeking help for menopausal symptoms and hormonal imbalances. We do have a very similar problem here in US among the doctors practicing allopathic medicine. However, her we do have many alternatives including the naturopathic doctors, nurse practitioners, and doctors practicing functional medicine.

Patients in United States do have options but we have to pay for it either by buying private insurance or to pay out of pocket. With most insurance we can choose who to go to also if we are mistreated by our doctor we can move on to another one. Also, doctors here are under more pressure to please the patients in fear of getting sued. We do have a type of insurance called HMO and with that kind of insurance where you are assigned to a doctor and get a quick 15 min appointment with doctors that seems more like robots than human sensitive beings. A lot like Sweden.

Around the world people believe that the health care in Sweden is so advanced and open to natural treatment remedies. Boy, are they wrong! Just when it comes to menopausal medicine, Sweden is where US was when I started doing this 20 years ago.

Swedes have access to health care for everyone without paying out of pocket. Sweden is advanced when it comes to technology and pushing pharmaceutical drugs, but seems to lack enormously in the openness to treatment modalities that does not include pharmaceutical medicines. Why is that?

Although I know there are some doctors that really do care about their patients and work hard to help as many patients as possible most doctors are drug pushers and are brainwashed by the pharmaceutical industry. They are trained to just give a medication to mask symptoms and have forgotten the importance of listening, taking a good history and touching and examining the patient, but most of all, forgotten the human qualities of how to show empathy and to really care for the patient in front of them.

Most doctors are not healers they got into the profession for financial reasons. Hopefully with doctors not making as much as they used to, the right people will become doctors again, the true healers.

Another huge problem is that treatments are ”Inte beprövad erfarenher och vetenskap i Sverige”until a drug company has spent millions on pushing a drug to be approved, bribed the researchers, tweaked the outcome and then bribed doctors to use them. It has NOTHING to do with what is best for the patient! It has all to do with how much money can be made. This is how all research is done today.

Also, doctors in Sweden are so suppressed and scared by Socialstyrelsen so they do not dare to stand out from the crowd and think on their own. I know of several doctors in Sweden who would like to practice functional medicine based on the recommendations in my book Kaos i kvinnohjärnan, but they do not dare to in fear of a visit from Socialstyrelsen. Look what happened to Scandlab. The way media and Socialstyrelsen dealt with them can easily be classified as witch hunt.

Getting doctors to change the way they practice medicine will be an almost impossible task. Instead I think we have to educate the consumer, the patient on how to demand an answer, not take rude and insensitive comments or remarks and to stand up for themselves to realize that the insensitive doctor in front of them are not God.

We, the baby boomers will do this. We connect, we join forces, we demand and we do not put up with abuse. We will bring the research to the doctor, telling him or her that this is what I need and it is my right to get it. We will bring a copy of the “patientsäkerhetslagen” and read it to the doctor.

My role in this is to educate alternative health care practitioners in Sweden. There is a lot nutritionists, kostrådgivare, naturopathic doctors, acupuncturists, NLP practitioners and other healers can do.

They can counsel and support, they can recommend healthy lifestyles and eating habits, they can recommend saliva testing for hormones and urine test for Neurotransmitters, and they can recommend nutritional supplements to balance brain chemistry and overall wellbeing. They cannot prescribe bioidentical hormones, but they can test the levels and determine which hormone the patient needs and send her off to her doctor knowing what to ask for. I will teach them all of this.

Most alternative practitioners are true healers and got into the profession because they care about the wellbeing of their clients or patients. They have the knowledge, they know how to listen with empathy, they know how to give hope and they know how to be a caring human being.

(Kommentar från https://www.kostradgivarna.se/2012/06/nu-ska-jag-gora-nagot-forbjudet/)

Print Friendly, PDF & Email

Postad i Hormoner den av .
Profilbild

Om Pia Nyberg

Pia driver kostradgivarna.se och försöker hålla ordning på detaljerna och alla härliga skribenter. Ibland kommer ett eget inlägg men för det mesta består arbetet bakom kulisserna. Vardagen tillbringas med massera utanför Linköping, varmt välkommen till PIasMassage om du har vägarna förbi. (Mitt profilfoto: caba.se)

6 thoughts on “Go Therese! Svenskarna i uppror!

 1. Profilbild

  Ethel Loberg

  Tusen tack Pia för att Du tog Dig tid att översätta till svenska. Det är så frustrerande att missa 70% prosent av alla bra föreläsningar och forskning som läggs ut på våra LCHF-bloggar just för att det mesta är på engelska. Själv konverserar jag och förstår "pratengelska" bra men när det kommer till facktermer och läkarspråk så är det ju kört. Det problemet har säkert större delen av oss vuxna svenskar, så jag säjer "tack för översättningen" en gång till

 2. Profilbild

  Inläggsförfattare

  Tack Ethel! Roligt att det uppskattades! Jag är ju inte bara kostrådgivare utan även engelsklärare så jag har märkt att en del får kämpa med skriven engelska och jag tycker det var så viktig information som Mia skrev.

 3. Therese Renåker

  Ett stort tack till Mia Lundin som tagit sig tid att ge oss denna utförliga kommentar! Det vittnar om ett stort engagemang 🙂 Jag hoppas att vi alla fortsätter att vädra och diskutera dessa viktiga frågor. Alla människor måste bli tagna på allvar i sjukvården, alla måste mötas med respekt. Skulle vi sedan kunna hitta ett sätt att också förena traditionell skolmedicin med alternativa behandlingsmetoder och ett större, förebyggande friskvårdsarbete så är jag övertygad om att vi tillsammans skulle kunna uträtta underverk för människors hälsa.

 4. Profilbild

  Jag måste bara säga att jag håller helt med Therese. Jag har också historier till en hel bok från mina patienter som har försökt att få hjälp inom traditionell sjukvård. Det är så tragiskt att människor skickas hem med besked att "inget är fel" för att proverna inte visar nått. Smärtan blir inte tagen på allvar. Som jag säger på min hemsida, om vi har 200 ben och 600 muskler, varför tror alla att det är benen det är fel på? Läkare jobbar inte med muskler, dom vet inte vad det handlar om! Tänk om sjukvården kunde utnyttja den stora resurs alternativa utövare kan erbjuda. Skulle vi ha vårdköer då? Tror inte det.

  Mia Lundin, jag hoppas verkligen få ta del av detta mötet du nämner i din text i augusti. Har skickat patienter till Sverker Hubinette, som jag vet har utbildats av dig, och alla kommer tillbaka med ett nytt liv i händerna. Det är underbart att veta att det finns kompetens och hjälp att få. Tack för ett bra inlägg i en viktig och spännande debatt!
  Tone Lyche

 5. Profilbild

  Inkeri Lönnqvist

  Tack Mia Lundin för att du har utbildat Sverker Hybbinette, och som i tur behandlade mig med stor framgång. Efter 6 års letande och sökande, hittade jag min egen diagnos och efter halvt år, så hittade jag Sverker och vi var överens från första möte. Skall börja arbetsträna i höst. Fick också med min svägerska till Sverker, och hon mår prima idag.

  Så tack en en gång!

  Inkeri Lönnqvist

 6. Profilbild

  Pia Westergren

  Av en slump kom jag i kontakt med Mia Lundin i vintras. Var på besök hos Dr, Sverker Hybinnette-som i vår familj för övrigt kallas Mirakelmannen, i mars månad och fick de Bioidentiska hormoner som Mia skriver ut i USA. Det tog 3 veckor sen var jag precis som innan detta helvete på jorden som kallas Klimakteriet!!!!!
  Jag sover på nätterna, mår så bra, har inga vallningar eller dessa fruktansvärda svettningar.
  Snacka om att få sitt liv tillbax:))

Kommentera